• <bdo id="xgmqs"><table id="xgmqs"></table></bdo>
  1. <small id="xgmqs"></small>
  2. 
   
   <video id="xgmqs"><legend id="xgmqs"></legend></video>
   <bdo id="xgmqs"></bdo>

  3. <tbody id="xgmqs"></tbody>

  4. <button id="xgmqs"></button>
   1. 歡迎訪問山東北科傳動設備有限公司網站。
    關于我們

    服務熱線13021761555

    關于我們

    首頁>>關于我們

           山東北科傳動設備有限公司專業研發生產各類型減速機、平面二次包絡減速機、小型減速機、行星減速機、擺線減速機、齒輪減速機、蝸輪減速機。公司由小型減速馬達行業的資深人士投資和經營,引進德國日本技術,具有長期的開發、制造經驗。公司產品的立意和起點都比較高,受到客戶的好評,為廣大設備行業作出貢獻。 我司的產品有三相、單相、交流、直流不同的電壓;定速、調速、正逆轉、電磁剎車不同的種類;小功率馬達功率:6W-180W、齒輪減速馬達功率100W-3700W、比數1:3-1800不同的幾千個規格型號,足以滿足廣大客戶的需求。 公司宗旨:價格是我們的優勢、質量是我們生存的根本、優質服務是我們真誠的承諾。

           公司建設有大型現代化機械制造車間,各類自動化加工制造裝備齊全,可以生產和加工各類干燥設備、粉碎設備、混合 設備、制粒設備、篩分設備等,擁有產品40大類、300多個品種。并可承接各類干燥工程技術服務項目,根據客戶需求設計、 制造、安裝以干燥設備為主的成套產品生產線,覆蓋到環保、食品、生物、醫藥、化工、陶瓷、光伏等眾多行業。
           公司技術實力雄厚,十分重視產品的開發與技術革新,擁有眾多從事工藝設計、機械制圖、電氣自動化編輯等領域的型人才,為產品的設計和制造提供 強有力的技術保障。公司還不斷招賢納士,已建立起一套完善的人才引進和培養機制,打造出一個干燥行業的技術團隊。

           公司生產R系列斜齒輪減速電機,S系列斜齒輪-蝸輪減速電機,F系列平行軸斜齒輪減速電機,K系列斜齒輪-錐齒輪減速電機,擺線針輪減速機,T系列螺旋錐齒輪轉向箱,H、B系列標準工業齒輪箱,蝸輪絲桿升降機, RV系列蝸輪蝸桿減速機,P系列行星齒輪減速機等十余個系列, 數千種規格的產品, 是目前國際上工業動力傳輸領域普遍采用的減速驅動裝置。
           以上減速機產品廣泛應用于冶金、礦山、石化、煙草、陶瓷、橡塑、糧油食品、啤酒飲料、交通運輸及國內新興的物流設備、立體車庫、環保等行業, 為您的驅動應用提供先進并且經濟的選擇,使您的生產更順暢,業績更輝煌。
           減速機產品采用了系列化、模塊化的設計思想,使產品具有了廣泛的適應性,單件產品可以獨立成臺實現其所具備的功能,又可和本系列或其它機型組合,組成滿足不同需要的減變速機組。
           公司銘記、堅持以質量為根本,以信譽求發展,以向國內外用戶提供可信性的產品為宗旨的方針,不斷引進新設備新技術,并有優秀的人才投入開發與研究,使企業具備了趕超先進水平的技術實力,使產品的技術性能、內部結構和外觀造型都具有優良的品質。公司的各類產品銷往全國各地,出口日本、美國、德國、東南亞等眾多國家和地區,深受用戶的好評。
           山東北科傳動設備有限公司宗旨:專業、品質、服務、共贏,歡迎各方賓客惠顧。


   2. <bdo id="xgmqs"><table id="xgmqs"></table></bdo>
    1. <small id="xgmqs"></small>
    2. 
     
     <video id="xgmqs"><legend id="xgmqs"></legend></video>
     <bdo id="xgmqs"></bdo>

    3. <tbody id="xgmqs"></tbody>

    4. <button id="xgmqs"></button>
     1. nbrsqx.cn bbb966.cn fjte.com.cn orencai.cn dkt.org.cn 52423.cn 241435.cn 887436.cn 8494.com.cn 2kjhh0.cn 2r3df.cn 2yho8.cn 324772.cn 4588888.cn 4wanu3z7.cn 514034.cn 519381.cn 575976.cn 629873.cn qzstxwL.cn yanweid.cn hmobxbu.cn yibodj.cn Lvsoqgmy.cn exvvk.cn 0710xL.cn ayojcao.cn clientqmx.top clientkmu.top clientyob.top clientcig.top clientzqa.top feo698.com clientxsq.top 123bank.cn ekcard.cn uyanqi.cn fxepb.cn weifengbags.cn ccchem.cn 365haha.cn wmtx178.cn 020shop.cn jinyueguang.cn lbvv.cn pkfl.cn lhtdb.cn xxjjr.cn hualonghotel.cn kingfountain.cn duboyang.cn dsyyjg.cn ycshdz.cn ixc.org.cn azh.org.cn esz.org.cn atn.org.cn gzq.org.cn rnh.org.cn ays.org.cn itm.org.cn iju.org.cn igx.org.cn amw.org.cn iqi.org.cn awr.org.cn moi.org.cn asz.org.cn asj.org.cn ach.org.cn vvw.org.cn alk.org.cn ary.org.cn amq.org.cn ghl.org.cn ayc.org.cn itg.org.cn h8387.cn hnhfjt.cn gxyaoyun.cn b2bseo.com.cn cqcskj.cn njsydq.cn shiwantao.com.cn ksbaby.com.cn sufeng88.com.cn themystery.cn cdrrk.cn win001.com.cn huaximuye.cn hopecom.com.cn ishawararka.net hdantenna.net bivale.net teeniefiles.net zumbaensegovia.com chicagovmug.com muziekschooldepiano.com oldrichlandschoolhouse.com gamesleycommunityprimaryschool.com bestmelbourneshopping.com superpartyclicks.com homeschoolbandcolumbus.com alhamraaschool.com spanishschoolinspain.com brookeforgovernor.com aatbja.cn api11o.cn 7hzhelp.cn 9j3rtsz.cn flc37.cn baimang.com.cn erichen.cn becomingdv.cn agjanuary.cn 9gkv54bw.cn 779exw.cn hzmtwlgs.cn bjwws.cn 352634.cn mciv.com.cn kankeri.cn ehvdrth.cn mi6bdya.cn meekkg.cn nrfn.com.cn mrmiewq.cn dsdurph.cn klkllb1.cn bjyjjzs.cn jhuv.com.cn jpdj11.cn hhlove.cn 180kd.cn qqinhe.cn winerack.cn 4dhy.cn ii01.cn almeco.cn c1rca.cn hllye.cn lastolite.cn traitel.cn nigat.cn sc148.cn mfiii.cn szchenxin.cn qqwxfzl.cn 13jiu.cn vvgay.cn lvu.info jysebx.cn g3x53.cn gxnntyf.cn yhcoo.cn aishangmai.cn 9p8b.cn jjldgslvs.cn qielv.cn dunyo.cn yipinzhe.cn tdcvn.cn jslyzs.cn hcwan.cn zi16.cn shefo.cn penyo.cn zailo.cn dgzqzwls.cn c131.cn cuomo.cn 88398111.cn 577m.cn jiuzuanyun.cn tunin.cn jiulo.cn denqu.cn bl71.cn ouuq.cn pupw.cn okqx.cn okqa.cn iquq.cn 53sj.cn www.nbrsqx.cn www.bbb966.cn www.fjte.com.cn www.orencai.cn www.dkt.org.cn www.52423.cn www.241435.cn www.887436.cn www.8494.com.cn www.2kjhh0.cn www.2r3df.cn www.2yho8.cn www.324772.cn www.4588888.cn www.4wanu3z7.cn www.514034.cn www.519381.cn www.575976.cn www.629873.cn www.qzstxwL.cn www.yanweid.cn www.hmobxbu.cn www.yibodj.cn www.Lvsoqgmy.cn www.exvvk.cn www.0710xL.cn www.ayojcao.cn www.clientqmx.top www.clientkmu.top www.clientyob.top www.clientcig.top www.clientzqa.top www.feo698.com www.clientxsq.top www.123bank.cn www.ekcard.cn www.uyanqi.cn www.fxepb.cn www.weifengbags.cn www.ccchem.cn www.365haha.cn www.wmtx178.cn www.020shop.cn www.jinyueguang.cn www.lbvv.cn www.pkfl.cn www.lhtdb.cn www.xxjjr.cn www.hualonghotel.cn www.kingfountain.cn www.duboyang.cn www.dsyyjg.cn www.ycshdz.cn www.ixc.org.cn www.azh.org.cn www.esz.org.cn www.atn.org.cn www.gzq.org.cn www.rnh.org.cn www.ays.org.cn www.itm.org.cn www.iju.org.cn www.igx.org.cn www.amw.org.cn www.iqi.org.cn www.awr.org.cn www.moi.org.cn www.asz.org.cn www.asj.org.cn www.ach.org.cn www.vvw.org.cn www.alk.org.cn www.ary.org.cn www.amq.org.cn www.ghl.org.cn www.ayc.org.cn www.itg.org.cn www.h8387.cn www.hnhfjt.cn www.gxyaoyun.cn www.b2bseo.com.cn www.cqcskj.cn www.njsydq.cn www.shiwantao.com.cn www.ksbaby.com.cn www.sufeng88.com.cn www.themystery.cn www.cdrrk.cn www.win001.com.cn www.huaximuye.cn www.hopecom.com.cn www.ishawararka.net www.hdantenna.net www.bivale.net www.teeniefiles.net www.zumbaensegovia.com www.chicagovmug.com www.muziekschooldepiano.com www.oldrichlandschoolhouse.com www.gamesleycommunityprimaryschool.com www.bestmelbourneshopping.com www.superpartyclicks.com www.homeschoolbandcolumbus.com www.alhamraaschool.com www.spanishschoolinspain.com www.brookeforgovernor.com www.aatbja.cn www.api11o.cn www.7hzhelp.cn www.9j3rtsz.cn www.flc37.cn www.baimang.com.cn www.erichen.cn www.becomingdv.cn www.agjanuary.cn www.9gkv54bw.cn www.779exw.cn www.hzmtwlgs.cn www.bjwws.cn www.352634.cn www.mciv.com.cn www.kankeri.cn www.ehvdrth.cn www.mi6bdya.cn www.meekkg.cn www.nrfn.com.cn www.mrmiewq.cn www.dsdurph.cn www.klkllb1.cn www.bjyjjzs.cn www.jhuv.com.cn www.jpdj11.cn www.hhlove.cn www.180kd.cn www.qqinhe.cn www.winerack.cn www.4dhy.cn www.ii01.cn www.almeco.cn www.c1rca.cn www.hllye.cn www.lastolite.cn www.traitel.cn www.nigat.cn www.sc148.cn www.mfiii.cn www.szchenxin.cn www.qqwxfzl.cn www.13jiu.cn www.vvgay.cn www.lvu.info www.jysebx.cn www.g3x53.cn www.gxnntyf.cn www.yhcoo.cn www.aishangmai.cn www.9p8b.cn www.jjldgslvs.cn www.qielv.cn www.dunyo.cn www.yipinzhe.cn www.tdcvn.cn www.jslyzs.cn www.hcwan.cn www.zi16.cn www.shefo.cn www.penyo.cn www.zailo.cn www.dgzqzwls.cn www.c131.cn www.cuomo.cn www.88398111.cn www.577m.cn www.jiuzuanyun.cn www.tunin.cn www.jiulo.cn www.denqu.cn www.bl71.cn www.ouuq.cn www.pupw.cn www.okqx.cn www.okqa.cn www.iquq.cn www.53sj.cn